Art Revisited logo
Online kunstwinkel Roesd
Roesd Giclée - shop
Home Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

en

Algemene leveringsvoorwaarden Art Revisited

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen bij Art Revisited. Door een bestelling bij Art Revisited te plaatsen gaat u akkoord met deze voorwaarden. Van deze Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven alle overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht.
 
Alle aanbiedingen van Art Revisited zijn vrijblijvend. Art Revisited heeft het recht om prijzen te wijzigen. Een overeenkomst komt pas tot stand als Art Revisited uw bestelling heeft geaccepteerd. Art Revisited heeft het recht bestellingen te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Als uw bestelling niet wordt geaccepteerd, krijgt u daar binnen (10) werkdagen bericht van.
 
De vermelde prijzen zijn in euro's, inclusief btw en exclusief verzendkosten. Bestellingen dienen vooruit betaald te worden zoals is aangegeven in de webwinkel en in de bevestigingsemail.
 
Twee (2) tot zes (6) werkdagen na ontvangst van de betaling ontvangt u doorgaans uw bestelling op het opgegeven verzendadres of kunt u de bestelling afhalen bij de aangegeven Giclée dealer tenzij door Art Revisited anders wordt aangegeven, u ontvangt hier tijdig bericht van. Tot het moment van verzending heeft u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. Levering vindt plaats op het moment dat de producten op het opgegeven verzendadres worden aangeboden of wordt afgehaald bij de aangegeven Giclée dealer.
 
Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die op de door Art Revisited geleverde producten rusten, moet u geheel en onvoorwaardelijk respecteren.
 
Controleer de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst. Eventuele gebreken dient u uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan Art Revisited te melden. Als is aangetoond dat een product niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft Art Revisited de keuze het product tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuw exemplaar dan wel de factuurprijs plus daarvoor betaalde verzendkosten terug te betalen.
 
Als u een product om welke reden dan ook toch niet wilt hebben, heeft u het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering aan Art Revisited te retourneren en de overeenkomst te ontbinden.* Retourzendingen worden in dit geval alleen geaccepteerd als het product geheel onbeschadigd en nog bruikbaar is. Het goederen bedrag wordt uiterlijk binnen veertien (14) dagen door Art Revisited terugbetaald. De rechtstreekse kosten van terugzending komen voor uw rekening.
 
Art Revisited is niet aansprakelijk voor misverstaan, beschadigingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen als gevolg van gebruik van internet of andere communicatiemiddelen tussen u en Art Revisited, dan wel tussen Art Revisited en derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Art Revisited. U kunt geen rechten ontlenen aan het feit dat Art Revisited deze Voorwaarden eventueel soepel toepast.
 
Als één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Art Revisited in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, vervalt de betreffende bepaling en wordt deze vervangen door een door Art Revisited vast te stellen nieuwe, vergelijkbare bepaling. Art Revisited mag bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruikmaken van derden. Onverminderd de overige aan Art Revisited toekomende rechten, heeft Art Revisited in geval van overmacht het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan u mee te delen.
 
Op deze voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
 
Alle genoemde termijnen kunnen eventueel verlengd worden met een vakantieperiode. Deze vakantieperiodes worden op de website vermeld.
 

* Uitgezonderd ingelijste Giclées. Deze worden op bestelling gemaakt en zijn uitgesloten van retourrecht.
 
Art Revisited
De Holm 34
9356 VB Tolbert
Tel. +31 (0)594 643 020
Fax. +31 (0)594 643 298
KvK-nummer 02071497           
Btw-nummer NL809316080B01

 

Algemene leveringsvoorwaarden Art Revisited
Versie 2018A

1.    Definities
1. Art Revisited: de vennootschap onder firma Art Revisited V.O.F. zaakdoende te (9356VB) Tolbert aan De Holm 34.
2. Afnemer: iedere partij die met Art Revisited in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

2.    Totstandkoming overeenkomst en wijzigingen
1. Alle door Art Revisited uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, ook indien zij een termijn voor aanvaarding vermelden, en kunnen te allen tijde door Art Revisited worden herroepen.
2. Art Revisited heeft te allen tijde het recht de aanbieding of offerte tot kort na de aanvaarding ervan te herroepen.
3. Art Revisited is niet gehouden uitvoering te geven aan geaccepteerde offertes wanneer deze zijn gebaseerd op kennelijke verschrijvingen.
4. Een aanvaarding door de Afnemer van een aanbod van Art Revisited, met daarin een vermelding van de toepasselijkheid van de algemene (inkoop)voorwaarden van de Afnemer (al dan niet met uitsluiting van de algemene voorwaarden van Art Revisited), heeft geen werking voor zover het de toepasselijkheid van de voorwaarden van de Afnemer en/of de uitsluiting van de voorwaarden van Art Revisited inhoudt. Artikel 19 van het Weens koopverdrag (CISG) is niet van toepassing. Het bepaalde in het volgende lid is onverminderd van toepassing.
5. Een overeenkomst tussen Art Revisited en Afnemer komt pas tot stand wanneer Afnemer de offerte getekend heeft geretourneerd, Art Revisited een e-mail van Afnemer heeft ontvangen waarin Afnemer uitdrukkelijk heeft aangegeven zonder nader voorbehoud of voorwaarde akkoord te zijn met het aanbod van Art Revisited, Afnemer telefonisch uitdrukkelijk heeft aangegeven zonder nader voorbehoud of voorwaarde akkoord te zijn met het aanbod van Art Revisited dan wel wanneer Art Revisited (of een Derde namens Art Revisited) met de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen.
6. De algemene (inkoop-)voorwaarden van de Afnemer worden door Art Revisited uitdrukkelijk van de hand gewezen.
7. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige rechtsbetrekkingen tussen Art Revisited en de Afnemer.
8. Voor zover in de overeenkomst wordt afgeweken van het bepaalde in deze algemene voorwaarden geldt de inhoud van de overeenkomst.
9. Wijzigingen in de overeenkomst (inclusief de algemene voorwaarden) tussen partijen kunnen slechts bewezen worden door geschriften. Afwijkende bedingen gelden alleen voor die overeenkomst, waarbij deze afwijkende bedingen zijn gemaakt.
10. Wijzigingen in de samenstelling van de order leiden tot wijzigingen in de levertijd. Indien de Afnemer haar order in gevolge het vorige lid wenst te wijzigen accepteert zij op voorhand de wijziging in de levertijd.
11. Art Revisited heeft het recht haar aanbod te herroepen respectievelijk de overeenkomst te ontbinden, indien haar kredietverzekeraar geen of geen volledige dekking wil verlenen voor de Afnemer en/of de betreffende overeenkomst. In dat geval heeft de Afnemer geen recht op enige compensatie of schadevergoeding.  
12. Een samengestelde offerte of order verplicht Art Revisited niet tot het leveren van een gedeelte van de goederen tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
13. Getoonde en/of verstrekte stalen, monsters, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, prijslijsten, promotiemateriaal en/of op de website van Art Revisited zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden alleen ter aanduiding. Hieraan kan de Afnemer geen rechten ontlenen.
14. Art Revisited heeft nooit de verplichting om door de Afnemer gegeven orders (bestellingen) te accepteren en Art Revisited houdt altijd de vrijheid om niet (meer) te leveren aan de Afnemer, ook indien Art Revisited en de Afnemer een langdurige relatie met elkaar hebben opgebouwd en/of de Afnemer in meer of mindere mate afhankelijk is van Art Revisited.

3.    Uitvoering, levering en risico
1. Levering en transport komen in alle gevallen voor rekening en risico van Afnemer (ook wanneer partijen in afwijking van het voorgaande overeenkomen dat Art Revisited zorg zal dragen voor transport), tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen. In alle gevallen heeft Afnemer een afnameplicht.
2. Indien is overeengekomen dat Art Revisited zorg draagt voor transport en de Afnemer de producten tijdens transport door Art Revisited wenst te laten verzekeren, of anderszins eisen voor transport heeft, dient zij zulks schriftelijk met Art Revisited overeen te komen. De verzekering geschiedt voor rekening en risico van de Afnemer.
3. Indien de Afnemer de producten zelf wenst te verzekeren zal Art Revisited de Afnemer op eerste verzoek alle gegevens verstrekken die nodig zijn voor het afsluiten van een transportverzekering.
4. Indien is overeengekomen dat Art Revisited zorg draagt voor transport zal de Afnemer aan Art Revisited alle voor het transport noodzakelijke gegevens aanleveren, waaronder, maar niet beperkt tot, de juiste documenten voor douane(s). Het risico voor de volledigheid en/of juistheid van de gegevens rust op de Afnemer. Eventuele vertraging in de levertijd door oponthoud bij douane, al dan niet veroorzaakt door onvolledige of onjuiste verstrekking van gegevens door de Afnemer, is voor rekening en risico van de Afnemer.
5. Indien producten door overmacht of door verzuim van de Afnemer in de nakoming van haar afnameplicht niet in ontvangst worden genomen, althans niet naar de plaats van bestemming kunnen worden vervoerd, is Art Revisited gerechtigd deze producten voor rekening en risico van de Afnemer op te slaan en betaling te verlangen zonder dat de Afnemer een recht op opschorting van betaling toekomt.
6. Indien de Afnemer haar afnameplicht verzuimt na te komen is Art Revisited gerechtigd de producten na ommekomst van een termijn van 4 weken nadat de producten afgenomen hadden moeten worden namens de Afnemer te verkopen tegen een door Art Revisited te bepalen redelijke prijs. Art Revisited is in dat geval gerechtigd de aan haar betaalde koopsom te verrekenen met al haar vorderingen op de Afnemer, inclusief haar vorderingen tot schadevergoeding.
7. Vermelde en/of overeengekomen termijnen (zoals – maar niet uitsluitend – levertijden) gelden bij benadering en nooit als fatale termijn.
8. De Afnemer is niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden wegens een overschrijding van de opgegeven termijn voordat hij Art Revisited, na het uitblijven van levering binnen de overeengekomen levertijd, schriftelijk een redelijke termijn heeft gesteld om alsnog te leveren, en levering ook binnen deze termijn uitblijft.
9. De Afnemer is niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst indien de late levering (mede) aan de Afnemer is toe te rekenen.
10. De Afnemer zal te allen tijde eventuele instructies van Art Revisited met betrekking tot opslag van de door Art Revisited geleverde producten opvolgen.
11. Art Revisited heeft het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst.
12. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zorgt de Afnemer voor eigen rekening en risico ervoor dat Art Revisited of de door Art Revisited ingeschakelde derden tijdig kunnen beschikken over:
a. alle noodzakelijke gegevens met betrekking tot de omstandigheden die relevant zijn voor de levering van de zaken en verder alle gegevens die Art Revisited nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst;
b. de benodigde goedkeuringen, zoals (maar niet uitsluitend) publiek- en privaatrechtelijke toestemmingen (zoals – maar niet uitsluitend – vergunningen).
13. De Afnemer staat er voor in dat de door of namens haar aan Art Revisited verstrekte gegevens en voorzieningen juist en volledig zijn. De Afnemer dient zorg te dragen voor tijdige aanlevering van deze gegevens en voorzieningen. De uitvoerings- c.q. leveringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Afnemer deze gegevens en voorzieningen juist en volledig aan Art Revisited ter beschikking heeft gesteld. Indien deze gegevens en/of voorzieningen op enig moment gedurende een periode niet ter beschikking staan aan Art Revisited, wordt de uitvoeringstermijn voor een gelijke periode opgeschort.
14. Art Revisited zal zich naar beste kunnen inspannen overeengekomen diensten met zorg uit te voeren en aan te bieden. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.
15. Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd met uitsluiting van de werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek, ook wanneer de opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend is verstrekt met het oog op de uitvoering door één bepaalde persoon.
16. De Afnemer blijft zelf en voor eigen rekening verantwoordelijk en aansprakelijk voor onder meer:
a. het bestuur, de bedrijfsvoering en de veiligheid van haar bedrijf/organisatie, de uitoefening van de activiteiten van haar bedrijf/organisatie en haar eigen zakelijke aangelegenheden;
b. de door de Afnemer genomen beslissingen die van invloed zijn op de werkzaamheden en de uitkomsten daarvan;
c. de in- en verkoop van zaken.

4.    Overmacht
1. In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is Art Revisited naar eigen keuze gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst tijdelijk op te schorten zonder dat de Afnemer aanspraak op nakoming, schadevergoeding en/of ontbinding kan doen gelden.
2. Onder overmacht wordt tussen partijen verstaan, naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Art Revisited geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Art Revisited niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Hieronder wordt onder meer verstaan (maar niet uitsluitend): werkstakingen in het bedrijf van Art Revisited of van derden waarvan Art Revisited op enige wijze afhankelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, boycot, storingen in het verkeer of transport, beperkende maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, ontijdige aflevering van grondstoffen of andere benodigde materialen of het uitblijven van aflevering, faillissement of surseance van betaling bij een of meerdere van haar toeleveranciers of ingeschakelde derden, natuurrampen, weersomstandigheden waardoor de werkzaamheden niet adequaat kunnen worden uitgevoerd, elektriciteitsstoringen, storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten en belemmerende gezondheidsklachten of overlijden van key personel van Art Revisited.
3. Art Revisited heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Art Revisited haar verbintenis had moeten nakomen.

5.    Eigendomsvoorbehoud en bruikleen
1. De geleverde zaken blijven eigendom van Art Revisited, zolang de Afnemer niet heeft voldaan aan de vorderingen:
a. ter zake van door Art Revisited aan de Afnemer krachtens deze of enige andere
(al dan niet toekomstige) Overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken, en/of,
b. ter zake van krachtens de onder a genoemde Overeenkomsten ten behoeve van de Afnemer verrichte of nog te verrichten diensten, en/of,
c. voortvloeiende uit het tekortschieten in de nakoming van vorenbedoelde verbintenissen, zoals (maar niet uitsluitend) rente, buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.
Het onderhavige eigendomsvoorbehoud gaat dus niet teniet indien er op enig moment geen enkele vordering van Art Revisited op de Afnemer openstaat, maar ziet ook op toekomstige vorderingen.
2. Alle zaken die Art Revisited aanwijst en waarvan Art Revisited middels facturen of anderszins kan aantonen dat zij zaken van die soort heeft geleverd, worden tussen partijen (en eventueel de curator) behoudens tegenbewijs geacht van Art Revisited afkomstig te zijn.
3. De waarde van de af te geven zaken wordt geacht maximaal 50% van de factuurwaarde van de desbetreffende zaken te bedragen, maar zal nooit de totale openstaande vorderingen overtreffen. De (buiten)gerechtelijke kosten en eventuele kosten voor het verkrijgen van afgifte worden geacht 25% van de factuurwaarde van de desbetreffende zaken te bedragen.
4. De Afnemer mag de zaken in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening doorverkopen, mits de Afnemer bij haar afnemers eveneens een uitgebreid eigendomsvoorbehoud op deze zaken bedingt.
5. Wanneer aan de Afnemer surséance van betaling wordt verleend of indien hij in staat van faillissement wordt verklaard is hij vanaf dat moment niet bevoegd de zaken te gebruiken en/of te vervreemden.
6. De door of namens Art Revisited verstrekte stalen, displays, monsters, brochures, flyers en ander marketing- en verkoopmateriaal blijven eigendom van Art Revisited en worden op diens eerste verzoek op kosten van de koper aan de Art Revisited geretourneerd.

6.    Prijzen
1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn prijzen op offertes en overeenkomsten of op enige andere opgave van Art Revisited in euro’s, exclusief BTW, exclusief kosten van vervoer en transport, exclusief declaraties van ingeschakelde derden exclusief eventuele invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten.
2. Een stijging van kostprijsbepalende factoren (zoals – maar niet uitsluitend - wijzigingen in wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen of grondstoffen), ontstaan na het sluiten van de overeenkomst, mogen door Art Revisited worden doorberekend aan de Afnemer als de nakoming van de overeenkomst ten tijde van de stijging nog niet is voltooid.
3. Art Revisited is gerechtigd de prijs in rekening te brengen die zij in vergelijkbare situaties ook in rekening brengt, tenzij partijen uitdrukkelijk een prijs overeenkomen. Afnemer kan zich in het geval partijen niet uitdrukkelijk een prijs zijn overeengekomen, niet beroepen op eerder gedane aanbiedingen en offertes (al dan niet uitgevoerd) door Art Revisited. Offertes gelden niet voor nabestellingen en/of toekomstige orders.

7.    Facturatie, betaling en opeisbaarheid
1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling binnen 30 dagen na factuurdatum zonder opschorting of verrekening per bank te geschieden.
2. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is de Afnemer vanaf de datum van het verstrijken van de betalingstermijn rente aan Art Revisited verschuldigd. De rente bedraagt 8% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke (handels)rente (6:119a BW) als deze hoger is.
3. De Afnemer is aansprakelijk voor alle de door Art Revisited (zowel in- als buiten rechte) werkelijk gemaakte kosten die betrekking hebben op de incasso van haar vorderingen op de Afnemer, met een minimum van € 250,00 per factuur.
4. Al hetgeen de Afnemer aan Art Revisited verschuldigd is, is onmiddellijk opeisbaar indien een betalingstermijn is overschreden, het faillissement (of het in een ander land gehanteerde equivalent daarvan) van de Afnemer is uitgesproken, de Afnemer surseance van betaling (of het equivalent daarvan) aanvraagt, wanneer beslag op zaken of vorderingen van de Afnemer wordt gelegd, wanneer de Afnemer (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd of haar bedrijfsvoering staakt, de Afnemer (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de wettelijke schuldsanering (of het equivalent daarvan), onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
5. Betalingen dienen te geschieden in euro’s.
6. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is de Afnemer verplicht op verzoek van Art Revisited een naar haar oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als de Afnemer niet binnen de door Art Revisited gestelde redelijke termijn aan dit verzoek voldoet, raakt hij direct in verzuim. Art Revisited heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en haar schade op de Afnemer te verhalen.
7. Het recht van de Afnemer om zijn vorderingen op Art Revisited te verrekenen met betalingsverplichtingen aan Art Revisited uit welke hoofde dan ook is uitgesloten. De Afnemer heeft in geen geval recht om de nakoming van enige verbintenis op te schorten.
8. Art Revisited heeft het recht voorafgaand aan de overeenkomst of tijdens de duur van de overeenkomst aan de Afnemer een limiet voor het bedrag aan openstaande (onbetaalde) facturen van Art Revisited te stellen. In dat geval dient de Afnemer (ook al is de betalingstermijn van alle openstaande facturen nog niet verstreken) te voorkomen dat in totaal een bedrag openstaat (onafhankelijk van de betalingstermijn) dat de limiet te boven gaat. Indien de limiet wel wordt overgeschreden, is Art Revisited gerechtigd haar verplichtingen op te schorten (zoals, maar niet uitsluitend, de werkzaamheden op te schorten en de levering van de zaken op te schorten) tot het moment waarop de Afnemer een zodanig bedrag heeft betaald dat het limiet niet langer is overschreden, zonder dat dit een tekortkoming oplevert aan de zijde van Art Revisited en zonder dat de Afnemer bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) recht heeft op vergoeding vanwege verbeurde boetes, kostenvergoeding of andere schadevergoeding dan wel op nakoming, ontbinding of vernietiging van de overeenkomst. Het in dit lid bepaalde laat het recht van de Art Revisited op vergoeding van kosten, schade en interesten onverlet.
9. Art Revisited heeft het recht om op een order vermelde zaken in gedeelten te leveren (deelleveranties) en overeenkomstig te factureren.

8.    Garantie en vrijwaring
1. De door Art Revisited te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en
normen die daaraan op het moment van levering voor normaal gebruik in Nederland redelijkerwijs gesteld kunnen worden.
2. Art Revisited is niet aansprakelijk voor schade (en schiet niet tekort in de nakoming van haar verplichtingen) indien haar producten niet voldoen aan eisen en regelgeving van andere landen dan Nederland. Dit betreft onder meer, maar niet uitsluitend, wetgeving, benodigde vergunningen, fiscale aangelegenheden en importregelgeving. De Afnemer is zelf verantwoordelijk voor dergelijke aanspraken indien zij de producten invoert in andere landen dan Nederland.
3. De Afnemer vrijwaart Art Revisited voor iedere aanspraak van derden op grond van het feit dat de producten niet voldoen aan de wet- en regelgeving ter plaatse (buiten Nederland) voor zover die door de Afnemer of aan hem gelieerde ondernemingen in het desbetreffende land in het verkeer zijn gebracht.
4. De Afnemer vrijwaart Art Revisited voor iedere schadeaanspraak van derden die het gevolg is van het gebruik van de producten voor zover die door de Afnemer of aan hem gelieerde ondernemingen in het desbetreffende land in het verkeer zijn gebracht.
5. De Afnemer dient Art Revisited te allen tijden te informeren omtrent (verpakkings-)eisen (inclusief informatieverplichtingen) die gelden voor verkoop in- en vervoer naar de landen waar de Afnemer de producten ontvangt, verkoopt of voornemens is te verkopen. Deze verplichting geldt ook indien Art Revisited in bulkverpakking levert aan de Afnemer.
6. Indien de Afnemer de producten voorziet van eigen verpakkingen vrijwaart zij Art Revisited voor alle schade die Art Revisited mocht lijden ten gevolge van de verpakking van de Afnemer.
7. Indien garantie niet uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, geldt dat Art Revisited geen garantie geeft op de geleverde zaken, diensten en verrichte werkzaamheden. Garantie geldt nooit op opruimpartijen, speciale partijen en/of actiepartijen (tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat er toch garantie geldt voor de betreffende bijzondere partijen).

9.    Controle producten en reclametermijn
1. De Afnemer dient zaken voor of tijdens de aflevering te (laten) inspecteren en de resultaten van de diensten direct na afloop van de uitvoering van de diensten te (laten) inspecteren. Zichtbare- of anderszins door controle redelijkerwijs kenbare gebreken of afwijkingen van hetgeen is overeengekomen dienen bij voorkeur direct bij de controle, maar uiterlijk 3 dagen na de aflevering van de zaken c.q. uitvoering van de diensten schriftelijk, gemotiveerd en onderbouwd aan Art Revisited te worden medegedeeld. Indien de Afnemer geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om de zaken/diensten tijdig te (laten) inspecteren geldt dat tussen partijen als vaststaand moet worden aangenomen dat de producten zijn afgeleverd zonder zichtbare- of anderszins door controle redelijkerwijs kenbare gebreken c.q. dat de diensten aan de overeenkomst beantwoorden. Mocht de Afnemer bij constatering van gebreken/tekortkomingen, zonder schriftelijk akkoord van Art Revisited, over gaan tot c.q. verder gaan met de verkoop, uitlevering, behandeling, installatie c.q. verwerking van de geleverde zaken, dan accepteert de Afnemer de geleverde zaken en diensten en vervalt de mogelijkheid zich te beroepen op het geconstateerde gebrek/tekortkoming.  
2. Overige gebreken of afwijkingen van hetgeen is overeengekomen dient de Afnemer binnen 3 dagen na de ontdekking ervan schriftelijk, gemotiveerd en onderbouwd aan Art Revisited mede te delen.
3. Indien de Afnemer verzuimt om binnen de in dit artikel genoemde termijnen en conform de voorschriften als genoemd in dit artikel Art Revisited van het gebrek op de hoogte te stellen, verliest de Afnemer het recht zich op eventuele rechtsgevolgen die ontstaan door het gebrek of afwijking van hetgeen is overeengekomen te beroepen. In dat geval heeft de Afnemer onder meer (maar niet uitsluitend) geen recht meer op nakoming, vernietiging, opschorting, ontbinding en/of schadevergoeding op grond van het gebrek of de tekortkoming.
4. Geringe afwijkingen van opgegeven maten, gewichten, samenstellingen of kleuren, dan wel andere afwijkingen, waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de samenstelling, uitvoering of toepasbaarheid van de producten, onvolkomen in of eigenschappen van zaken die zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen of grondstoffen waarbij deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van de materialen of grondstoffen, leiden er niet toe dat het af- of opgeleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt geven de Afnemer noch recht op annulering of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst, noch recht de ontvangst of betaling van de producten te weigeren.
5. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is, dit toerekenbaar is aan Art Revisited en dat tijdig en op de juiste wijze aan Art Revisited is gemeld (cumulatieve voorwaarden), dan zal Art Revisited de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na terugontvangt daarvan of, indien retournering redelijkerwijs niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Afnemer, ter keuze van Art Revisited, vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan, dan wel (ter keuze van Art Revisited) vervangende vergoeding daarvoor aan de Afnemer voldoen tot een maximum van het aankoopbedrag van (het betreffende onderdeel van) de gebrekkige zaak.
6. Indien vaststaat dat een dient niet conform de overeenkomst is uitgevoerd, dit toerekenbaar is aan Art Revisited en dat tijdig en op de juiste wijze aan Art Revisited is gemeld (cumulatieve voorwaarden), dan zal Art Revisited de dienst alsnog op de juiste wijze uitvoeren dan wel (naar keuze van Art Revisited) vervangende vergoeding daarvoor aan de Afnemer voldoen tot een maximum van de prijs van (het betreffende onderdeel van) de dienst.
7. Indien een klacht ongegrond is, dan komen de kosten die daardoor zijn ontstaan bij Art Revisited, daaronder begrepen eventuele onderzoekskosten, integraal voor rekening van de Afnemer.
8. Reclames geven de Afnemer niet het recht om zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten of te verminderen.

10.    Opschorting en ontbinding
1. Art Revisited behoudt zich het recht voor om verplichtingen uit overeenkomsten op te schorten indien de Afnemer niet al zijn verplichtingen voortvloeiende uit deze en eerdere overeenkomsten met Art Revisited is nagekomen.
2. Naast de overige uit de wet en overeenkomst voortvloeiende rechten tot ontbinding is Art Revisited gerechtigd de overeenkomst (geheel of geldelijk – zulks naar keuze van Art Revisited) door een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden indien zij vreest voor een verslechtering van de solvabiliteit van de Afnemer, de Afnemer in staat van faillissement (of een equivalent daarvan) is verklaard, de Afnemer surseance van betaling (of een equivalent daarvan) heeft aangevraagd, de Afnemer haar bedrijfsvoering staakt of voornemens is te staken.
3. Voor zover de Afnemer een ontbindingsrecht heeft is deze bij duurovereenkomsten beperkt tot ontbinding van de order of gedeelte daarvan waarin Art Revisited toerekenbaar tekort is geschoten. Partijen hebben in dat geval een ongedaanmakingsverplichting van alle over en weer geleverde prestaties die betrekking hebben op de betreffende order of gedeelte daarvan. Het ontbindingsrecht geldt niet voor opvolgende orders en/of leveringen.

11.    Intellectuele eigendomsrechten en verpakkingseisen
1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, behoudt Art Revisited de auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom op de door haar geleverde producten, de door haar gedane aanbiedingen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, beeld- en woordmerken, handelsnamen, programmatuur enz.
2. De Afnemer is uitsluitend bevoegd de handelsnaam Art Revisited of andere aan Art Revisited toebehorende merk- en handelsnamen en overige rechten van intellectuele eigendom te gebruiken voor de verkoop van producten van Art Revisited in door Art Revisited gelabelde verpakkingen.
3. Het is de Afnemer uitdrukkelijk verboden de handelsnaam Art Revisited of andere aan Art Revisited toebehorende merk- en handelsnamen en overige rechten van intellectuele eigendom te gebruiken voor de verkoop van andere producten dan producten van Art Revisited in door Art Revisited gelabelde verpakkingen.
4. De Afnemer garandeert dat alle in het kader van de overeenkomst eventueel door de Afnemer aan Art Revisited verstrekte (verpakkings)materialen vrij zijn van intellectuele eigendomsrechten van derden. De Afnemer vrijwaart Art Revisited voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Afnemer verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
5. Indien de Afnemer opmerkt dat de producten van Art Revisited inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele eigendom, dan wel dat een derde inbreuk maakt op een aan Art Revisited toebehorend recht van intellectuele eigendom, dient de Afnemer Art Revisited daarvan direct op de hoogte te stellen.
6. Voor het geval een derde inbreuk maakt op een aan Art Revisited toebehorend recht van intellectuele eigendom is de Afnemer gehouden om haar medewerking te verlenen teneinde Art Revisited in staat te stellen om in- en buiten rechte tegen deze inbreuk op     te treden.
7. De Afnemer is niet bevoegd wijzigingen aan te brengen aan verpakkingen van Art Revisited.
8. De Afnemer is niet gerechtigd de producten van Art Revisited te herverpakken, tenzij zij in bulkverpakking door Art Revisited aan de Afnemer worden geleverd en schriftelijk overeengekomen is dat de producten door de Afnemer mogen worden (her)verpakt in een verpakking van de Afnemer.

12.    Administratie
1. De Afnemer dient te allen tijde een juiste administratie te voeren van alle door Art Revisited geleverde producten waarbij in ieder geval per zending wordt bijgehouden aan wie de producten zijn verkocht. De Afnemer dient deze administratie op eerste verzoek van Art Revisited kosteloos aan Art Revisited te verschaffen.

13.    Aansprakelijkheid
1. Art Revisited is nooit aansprakelijk voor schade, bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) ten gevolge van gebreken in- of aan verkochte zaken, verleende diensten of verrichte werkzaamheden of anderszins als gevolg van het tekortschieten in de nakoming van enige verplichting onder de overeenkomst of het plegen van een onrechtmatige daad, zowel bij de Afnemer als bij derden. Tevens is Art Revisited niet aansprakelijk voor fouten van personeel of door Art Revisited in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde Derden.
2. Indien Art Revisited wel aansprakelijk kan worden gehouden is de aansprakelijkheid per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak in ieder geval beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering voor het geval in kwestie uitkeert.
3. In geen geval zal de aansprakelijkheid het factuurbedrag van de betreffende order te boven gaan bij een tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst tot levering.
4. In geval van aansprakelijkheid is Art Revisited uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade bedoeld in dit artikellid en de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Art Revisited aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Art Revisited toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade.
5. Art Revisited is nooit aansprakelijk voor indirecte schade waaronder, maar niet beperkt tot, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstilstand en schade aan derden, ook niet in het geval van niet- of niet behoorlijke nakoming van een herstelverplichting.
6. Alle aansprakelijkheidsbeperkingen of –uitsluitingen in de overeenkomst en deze voorwaarden gelden niet in het geval de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Art Revisited of haar leidinggevende ondergeschikte(n).
7. Indien de Afnemer in gebreke mocht komen in de nakoming van de overeenkomst, dan is de Afnemer aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Art Revisited daardoor direct of indirect ontstaan, zoals (maar niet uitsluitend) gederfde winst, gemiste besparingen en andere bedrijfsschade.
8. Afnemer zal Art Revisited vrijwaren voor (eventuele) aanspraken van derden die verband houden met de uitvoering van de overeenkomst. Alle kosten en schade aan de zijde van Art Revisited daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening van de Afnemer.
9. De aansprakelijkheidsbeperking uit dit artikel is ook van toepassing op eventuele garanties als bedoeld in art. 8.

14.    Recall
1. De Afnemer zal geen algehele- of gedeeltelijke terugroeping (recall) initiëren van door Art Revisited geleverde producten zonder voorafgaande toestemming van Art Revisited.
2. Op verzoek van Art Revisited zal de Afnemer een algehele- of gedeeltelijke terugroeping (recall) initiëren van door Art Revisited geleverde producten. Art Revisited zal in dat geval de, hiermee samenhangende, in redelijkheid gemaakte, kosten van de Afnemer vergoeden.

15.    Geheimhouding
1. De Afnemer is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst of uit andere bron heeft verkregen op straffe van een direct opeisbare boete van € 10.000,- per schending van deze geheimhoudingsplicht, onverminderd het recht van Art Revisited om aanvullende schadevergoeding te vorderen.
2. Art Revisited is gerechtigd om, mede voor commerciële doeleinden, de naam van de Afnemer als handelspartner aan derden kenbaar te maken.

16.    Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Art Revisited partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij in het buitenland woonplaats heeft. Het bewijs van een overeengekomen ander rechtstelsel kan slechts geleverd worden door een door beide partijen ondertekend schriftelijk stuk.
2. Het Weens Koopverdrag (CISG) is niet van toepassing.
3. Tenzij dwingendrechtelijk anders bepaald is de civiele rechter te Groningen exclusief bevoegd te oordelen over geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten tussen Art Revisited en de Afnemer. Het staat echter Art Revisited vrij een geschil voortvloeiende uit overeenkomsten tussen Art Revisited en de Afnemer ter beoordeling voor te leggen aan elke rechter, die bij afwezigheid van een forumkeuze bevoegd zou zijn om over het geschil te oordelen.